กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 

 1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
 2. คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือสำรองช่อสะอาด
 3. คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือสามัญช่อสะอาด
 4. คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด
 5. คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด
 6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
 7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 8. ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 81) พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 8 ว่าด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด
 9. พิธีการในการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด
 10. คู่มือการบริหารกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
 11. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 12. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ใบสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
 13. การดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 14. การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
 15. การประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

 282 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์