กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน หรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546
 2. กฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
 3. กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561
 4. พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534
 5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
 7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา
 9. คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา
 10. แนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
 11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
 12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีใช่ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษา        ภาคบังคับอาศัยอยู่
 13. ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558
 14. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
 15. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
 16. พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
 17. พระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อคนพิการ พ.ศ.2551
 18. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 19. พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 44
 20. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอก์ พ.ศ.2551
 21. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
 22. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
 23. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 24. พระราชบัญญัติคุ้มครองการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487
 25. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
 26. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
 27. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 28. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 29. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 30. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
 31. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 32. พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540
 33. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 34. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
 35. ระเบียบว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
 36. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529
 37. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
 38. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 39. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 40. หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
ข้ามไปยังทูลบาร์