กฏหมายน่ารู้

11 สิงหาคม 2561 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
11 สิงหาคม 2561 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ.2551
11 สิงหาคม 2561 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555
11 สิงหาคม 2561 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
5 ตุลาคม 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 ตุลาคม 2560 คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
5 ตุลาคม 2560 คำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
5 ตุลาคม 2560 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
5 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
5 ตุลาคม 2560 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5 ตุลาคม 2560 ประกาศการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5 ตุลาคม 2560 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
5 ตุลาคม 2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนบัญชีรายชื่อผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน กศจ.จังหวัด
5 ตุลาคม 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
5 ตุลาคม 2560 ประกาศเรื่องคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
5 ตุลาคม 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรับรู้และความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
5 ตุลาคม 2560 โครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
5 ตุลาคม 2560 คำสั่ง คสช.ที่ 10_2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
5 ตุลาคม 2560 คำสั่ง คสช.ที่ 11_2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
5 ตุลาคม 2560 ประกาศ ศธ. เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา
5 ตุลาคม 2560 คำสั่ง คสช.ที่ 38_2559 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่10_2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11_2559
5 ตุลาคม 2560 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
5 ตุลาคม 2560 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
5 ตุลาคม 2560 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ข้ามไปยังทูลบาร์