กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปี 2566

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดหมวดหมู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน โดยจำแนกตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาที่การ ที่ ศธ 0201.4/7094 ลว 28 เมษายน 2566 และที่ ศธ 0201.4/8995 ลว. 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน  8 กลุ่ม/หน่วย  ประกอบด้วย 1) กลุ่มอำนวยการ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3) กลุ่มนโยบายและแผน 4) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 5) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 6) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 7) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 8) หน่วยตรวจสอบภายในกฎหมาย 

 • บันทึกการเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน >> คลิก
 1. กลุ่มอำนวยการ  >> คลิก
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  >>  คลิก
  -คุรุสภาจังหวัด           >>  คลิก
 3. กลุ่มนโยบายและแผน   >> คลิก
 4. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  >>  คลิก
 5. กลุ่มพัฒนาการศึกษา   >> คลิก
 6. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  >>   คลิก
 7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน     >>  คลิก
 8. หน่วยตรวจสอบภายใน  >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์